Du er her: 

Vedtægter for Diakonforbundet Filadelfia

§ 1 Grundlag & formål

Diakonforbundet Filadelfia er stiftet på Filadelfia i Dianalund, Tersløse sogn d. 31. oktober 1924.

Diakonforbundets formål er:

På grundlag af den evangelisk lutherske kirkes tro og lære, dens bekendelsesskrifter og diakonindvielsesritualet:

 • at skabe og bevare fællesskab med Filadelfia og Filadelfias diakoniuddannelse.
 • at skabe og bevare fællesskab de enkelte medlemmer imellem, herunder yde åndelig og faglig støtte.
 • at skabe og bevare opmærksomhed overfor medmenneskers åndelige og timelige nød, samt tage initiativer til imødegåelse heraf.
 • at skabe og bevare fællesskab med øvrige personer, organisationer og institutioner, som har tilknytning til diakonien såvel i Danmark, som i Norden og i udlandet i øvrigt.


§ 2 Medlemskab

stk. 1 Som medlemmer kan optages diakoner, der har gennemført Filadelfias diakoniuddannelse, modtaget indvielse, og som vedkender sig Diakonforbundets grundlag og formål. jf. § 8 stk. 1

stk. 2 Endvidere kan optages diakoner tilhørende andre kristne kirkesamfund, såfremt diakonen har gennemført Filadelfias diakoniuddannelse. jf. § 8 stk. 1

stk. 3 Diakoner uddannet efter ældre praksis, som ikke indebar indvielse i umiddelbar tilknytning til uddannelsen, bevarer deres medlemskab til fulde og uden indskrænkninger af nogen art.

stk. 4 Efter bestyrelsens afgørelse kan endvidere optages diakoner, som har gennemgået andre diakoniuddannelser.

stk. 5 Medlem af forbundet er endvidere lederen af Institut for Diakoni og Sjælesorg.

stk. 6 Som ekstraordinære medlemmer kan efter bestyrelsens afgørelse optages personer, som har tilknytning til Filadelfias diakoniuddannelse.

stk. 7 Herudover kan andre personer med særlig tilknytning til Filadelfia eller til Diakonforbundet optages efter bestyrelsens afgørelse.

stk. 8 Æresmedlemmer kan udnævnes efter bestyrelsens enstemmige vedtagelse.

stk. 9 Ordinære medlemmer kan bære Diakonforbundets emblem og evt. diakonskjorte.


§ 3 Bestyrelsen

stk. 1 Bestyrelsen består af 8 valgte medlemmer.

stk. 2 De ordinære medlemmer vælger på generalforsamlingen 6 af disse for 4 år ad gangen samt 2 suppleanter for 2 år ad gangen.

stk. 3 Der afgår 3 af de på generalforsamlingen valgte ordinære medlemmer hvert andet år (lige årstal).

Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, men kan ikke være i bestyrelsen i mere end 3 perioder i træk. Heri medregnes ikke perioder, i hvilke et bestyrelsesmedlem har virket som suppleant.

stk. 4 De ekstraordinære medlemmer vælger hvert andet år (lige årstal) på generalforsamlingen af deres midte 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant for 2 år ad gangen. Studerende ved Filadelfias diakoniuddannelse vælger hvert forår 1 bestyrelsesmedlem og 1 suppleant for 1 år ad gangen. Bestyrelsesmedlemmer kan genvælges, men kan ikke være i bestyrelsen i mere end 3 perioder i træk.

stk. 5 Sæde i bestyrelsen uden stemmeret har endvidere lederen af Institut for Diakoni og Sjælesorg.

stk. 6 Efter hvert valg til bestyrelsen fastsætter denne sin forretningsorden og konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og faste udvalg. Bestyrelsen skal være repræsenteret i samtlige disse udvalg. Bestyrelsen kan endvidere nedsætte ad hoc. udvalg.

stk. 7 Der afholdes mindst fire ordinære bestyrelsesmøder årligt. Formanden, eller et flertal i bestyrelsen, kan indkalde til ekstraordinære møder. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst 5 af dens stemmeberettigede medlemmer er til stede.

Ved alle bestyrelsesmøder føres protokol, som oplæses for og godkendes af de deltagende bestyrelsesmedlemmer.

Mindretalsholdninger kan kræves protokolleret.

stk. 8 Bestyrelseshverv er ulønnede. Afholdte udgifter i forbindelse med udførelsen af bestyrelseserhvervet refunderes efter aftale.

stk. 9 Til at repræsentere forbundet i samarbejde med andre foreninger, organisationer og institutioner m.v. kan bestyrelsen udpege et hvilket som helst medlem af Diakonforbundet.

stk. 10 Bestyrelsen kan ansætte og afskedige personale.

stk. 11 Diakonforbundet tegnes af formanden og mindst to bestyrelsesmedlemmer i forening. Bestyrelsen kan meddele prokura til en eller flere af bestyrelsens øvrige medlemmer og  ansatte i Diakonforbundet.


§ 4 Generalforsamlingen

stk.1 Diakonforbundet afholder hvert år generalforsamling i forbindelse med forbundets årsmøde. Dagsorden skal som minimum omfatte følgende punkter, idet punkt d udgår i ulige år.

 • a. valg af dirigent
 • b. bestyrelsens beretning
 • c. økonomi
  • fremlæggelse af de reviderede regnskaber for afvigte regnskabsår
  • budget for det kommende regnskabsår
  • fastsættelse af kontingent
 • d. valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter (lige år)
 • e. valg af to revisorer
 • f. indkomne forslag
 • g. eventuelt

stk. 2 Indkaldelse til generalforsamling sker ved bekendtgørelse i forbundets blad og/eller ved brev/mail til hvert enkelt medlem med mindst 8 ugers varsel.

Indkaldelsen omfatter tid og sted for generalforsamlingen, samt adresse hvortil forslag kan sendes.

stk. 3 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, herunder kandidatforslag til bestyrelsesvalg, skal være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen. Forslag skal være underskrevet af mindst 3 medlemmer.

Kandidatforslag skal tillige vedlægges en af kandidaten underskrevet erklæring om villighed til at modtage valg til bestyrelsen, henholdsvis være suppleant dertil.

stk. 4 Forud for generalforsamlingen tilsendes alle medlemmer  dagsorden, årsregnskaber, budget og indkomne forslag. I lige år tilsendes alle stemmeberettigede medlemmer endvidere stemmeseddel til brug ved valg til bestyrelsen.

stk. 5 Stemmeberettigede og valgbare er medlemmer, som ikke skylder kontingent for det sidst afsluttede regnskabsår.

stk. 6 Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde.

stk. 7 Valg til bestyrelsen foregår ved skriftlig afstemning. Andre afstemninger skal være skriftlige, blot ét stemmeberettiget medlem ønsker det. Afgørelse træffes ved almindelig stemmeflerhed. jf dog §§ 9 og 10.

stk. 8 Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes, når bestyrelsen træffer afgørelse derom, eller såfremt 10% af de ordinære medlemmer forlanger det. Der indkaldes med 3 ugers varsel. Til ekstraordinær generalforsamling, som afholdes på medlemmernes begæring, skal indkaldelse ske senest 3 uger efter begæring. Udkast til dagsorden skal være vedlagt begæringen

stk. 9 Den tidsmæssige afstand mellem en ordinær og en ekstraordinær generalforsamling kan ikke være mindre end 14 dage.


§ 5 Økonomi

stk. 1 Medlemskontingent indbetales til kassereren inden 1. april hvert år.

stk. 2 Når særlige grunde taler derfor kan bestyrelsen i enkelttilfælde indrømme kontingentreduktion eller fritagelse.

stk. 3 Kontingentrestance udover 2 på hinanden følgende år medfører eksklusion.

stk. 4 Køb og salg af fast ejendom, oprettelse og/eller deltagelse i enhver form for selskabsdannelse, køb og salg, eller transport af værdipapirer samt gældsstiftelse og større økonomiske dispositioner i øvrigt kan kun gennemføres med ¾ flertal i den fuldtallige bestyrelse.

stk. 5 Forbundet hæfter for eventuelt underskud, men ingen enkeltperson i forbund, bestyrelse eller udvalg m.m. kan gøres økonomisk ansvarlig for lovligt udførte dispositioner i forbundets tjeneste.


§ 6 Aktiver

stk. 1 Bestyrelsen sørger stedse for, at forbundets aktiver i videst mulige omfang anvendes til fremme af forbundets formål prioriteret  i henhold til formålsparagraffen.

§ 7 Samarbejde med Diakonhøjskolens Diakonforbund

stk. 1 Bestyrelsen foranlediger hvert år afholdt mindst et fællesmøde med Diakonhøjskolens Diakonforbunds bestyrelse.

stk. 2 I samarbejde med Diakonhøjskolens Diakonforbund redigeres en fælles hjemmeside og et medlemsblad. Adgang til hjemmesiden og abonnement på medlemsbladet er gratis for forbundets medlemmer.


§ 8 Udelukkelse

stk. 1 I spørgsmål om optagelse, genoptagelse eller udelukkelse af medlemmer træffer bestyrelsen beslutning. jf. § 2 stk. 1-8 og § 5 stk. 3


§ 9 Vedtægtsændringer

stk.1 Til ændring af vedtægterne kræves 2/3 flertal på en generalforsamling eller almindeligt stemmeflertal på to hinanden følgende generalforsamlinger, hvoraf kun den ene må være ekstraordinær. jf. § 4 stk. 9

stk. 2 Ved vedtægtsændringer har kun ordinære medlemmer stemmeret.


§ 10 Opløsning

stk. 1 Diakonforbundet kan kun opløses, såfremt to på hinanden følgende generalforsamlinger har besluttet det med 2/3 flertal. jf. § 4 stk. 9

stk. 2 Ved afstemninger om opløsning har kun ordinære medlemmer stemmeret.

stk. 3 Ved opløsning eller sammenslutning med anden organisation træffer den sidste generalforsamling afgørelse om, til hvilke formål forbundets midler og aktiver skal anvendes, idet et eller flere af forbundets formål skal tilgodeses.